Home

Lagen om utländska filialer

Utländska filialer m

 1. Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:439; Förarbeten Rskr. 2016/17:271, Prop. 2016/17:149, Bet. 2016/17:CU17 Omfattning upph. 11, 14 a, 26 §§; ändr. 14, 14 b §§; nya 11, 26 §§ Ikraftträder 2017-07-0
 2. Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Ställningstaganden. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Vad är ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut
 3. Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Filiallagen. Utkom från trycket den 23 april 1992. Utfärdad den 17 december 1992
 4. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse
 5. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
 6. Vid anmälan om att en ny verkställande direktör, vice verkställande direktör eller sådan bemyndigad person som avses i 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad som sägs i 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5. Förordning (2011:105)
 7. Lagen (2018:1653) om företagsnamn; Förordningen (1982:327) om notarius publicus; Förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Föräldrabalken (1949:381) Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. (filiallagen) Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföreta

Förordning (1992:308) om utländska filialer m

ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. När det i denna lag hänvisas til Lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige. En filial ska ha egen bokföring . Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget, bland annat för att en särskild årsredovisning ska kunna lämnas för filialen Kort om filiallagen Fram till årsskiftet såg regleringen avseende filialer i korthet ut på följande sätt. I filiallagen (1992:160) föreskrivs att utländskt företag ska bedriva verksamhet i Sverige genom filial ( 2 § 1 st). Detta är inte ett absolut krav. Utländska företag kan välja att bedriva verksamhet i Sverig

Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 20 maj 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse. 2 2§ Ett utländskt företag ska bedriva sin näringsverksamhet i Sverige geno De huvudsakliga bestämmelserna finns i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (LUFT). Utländska tjänstepensionsinstitut som i sitt hemland har tillstånd eller är registrerat för att bedriva verksamhet avseende tjänstepension får bedriva sådan verksamhet i Sverige från en sekundäretablering eller genom. Utländska juridiska personer bör först kontakta Bolagsverket och fråga om de ska registrera en filial. Huvudregel enligt svensk lag är att utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige inte ska betala Om ett utländskt företag utan fast driftställe har anställd som anses skattemässigt bosatt i Sverige ska. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.. dels att 2, 5, 5 a, 8-10, 15, 19, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse,. dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 a §, 21 a § och 21 b §, samt närmast före 26 § en ny rubrik av följande lydelse 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 5 a, 7 och 27 §§ och rubriken när- mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följand

Du är här: Associationsrätt / Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Sök i dokumentet SFS 1994:2016 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländska : 1. 3, , 1. denna. till

Lagar för filial - Bolagsverke

 1. I fråga om filialer som är underställda kreditinstitutslagen (2007/121) eller lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (1996/580) registreras dessutom direktören och den rätt att teckna firman som enligt lagen tillhör honom eller henne. Om en sådan filial anmäler en.
 2. 2 § En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska göras skriftligen hos registreringsmyndigheten. Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren. Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift
 3. För utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige gäller Lagen om utländska filialer m.m. För mer information om filialer i Sverige klicka här. Dela vår sida på sociala medier! Kategorier Senaste nytt Inläggsnavigering. Skatteverkets förtydligande kring friskvårdsbidrag
 4. Lagen om utländska filialer m.m. På Bolagsverkets webbplats och verksamt.se finns mer information om vad som gäller för utländska företags filialer i Sverige. Om filialer på Bolagsverkets webbplats; Om filialer på verksamt.se; Innehållet på denna sida uppdaterades 2020-07-0
 5. ning som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 6. bokföringspost: varje en-skild notering i grundbokför-ingen eller huvudbokföringen, 7. affärshändelser: alla för-ändringar i storleken och sam-mansättningen av ett företags förmögenhet som beror på före-tagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- oc

Filialer Rättslig vägledning Skatteverke

 1. Lag (1992:160) om utländska filialer m.m. 28 av 38 paragrafer (74 %) har ändrats i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1667). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser
 2. Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.: Karnov Lagkommentar Munukka, Jori Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law
 3. Rubrik: Lag (1993:1311) om ändring i lagen (1992:1324) om ändring i lagen (1992:560) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m

Finansinspektionen kan däremot med stöd av 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF), om det behövs, begära in upplysningar från utländska kreditinstituts filialer om filialens verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter. 1.3 Regleringsalternati På Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm jobbar en del utländska företag som har filial här. Enligt lag är filialer skyldiga att lämna in årsredovisning här i Sverige - men det sköts inte av alla. Och så kan det fortsätta år efter år utan att något händer. När ett företag har filial i Sverige kan man säga [ De viktigaste författningarna på det här området är: lagen om utländska filialer mm. (1992:160) förordningen om utländska filialer mm. (1992:308) firmalagen (1974:156) About us | Contact.

En frivillig revision Civilutskottets Betänkande 2009/10

På utländska betalningsinstituts filialer och på utländska betalningsinstitut som annars i Finland tillhandahåller betaltjänster ska 32―36 § i lagen om betalningsinstitut tillämpas, om inte annat följer av nåon annan lag. 13 § Ikraftträdande. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010. RP 172/2009 EkUB 5/2010 RSv 39/201 Lag (2018:1230). 3 § I fråga om verksamheter som avses i 2 § första stycket 1-8 och 10-12 gäller lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, 7. koncern, moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap 2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för. Vad som föreskrivs om utländska EES-tilläggspensionsanstalter i lagen om pensionsstiftelser eller i lagen om försäkringskassor ska tillämpas på utländska EES-försäkringsbolag som bedriver tjänstepensionsverksamhet enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut Filialen lyder enligt Lagen om utländska filialer m.m. (1992:160) under svensk lag och dess resultat beskattas likartat med svenska företag. Skatterättsligt är en filialen en fråga om någon är obegränsat skattskyldig för näringsverksamhet som bedrivs i Sverige

Filial - Bolagsverke

Bolagsverket har också rätt att avregistrera filialen. Bland annat om behörig VD, eller i förekommande fall särskild delgivningsmottagare, för filialen saknas eller om räkenskapshandlingar inte skickas in till Bolagsverket. Hänvisningar. De viktigaste författningarna på det här området är: Lagen om utländska filialer m.m. (1992:160 Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om ut-ländska filialer m.m. dels att 2, 5, 5 a, 8-10, 15, 19, 26 och 27 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 a §, 21 a § och 21 b § lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad som sägs i 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5. Förordning (2011:105). 7 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämplig

Utländska filialer Juridi

Lagen (1992:160) om utländska filialer m

Därefter finner HFD att det i tidigare meddelat avgörande från HFD (HFD 2015 ref. 22) har klarlagts att tjänster som ett utländskt bolags huvudkontor tillhandahåller sin svenska filial, som ingår i en svensk momsgrupp, kan utgöra en omsättning om kostnader som allokeras till filialen är ersättning för utförda tjänster Om etableringen sker genom ett utländskt dotterbolag, ska dotterbolagets vinster beskattas i bolagets hemland. Ett bolag har dessutom skyldighet att upprätta resultat- och balansräkning, årsbokslut samt deklaration i landet det verkar i. Skulle etableringen däremot ske genom en filial, gäller andra regler

Filial - Wikipedi

Svensk författningssamling Lag SFS 2018:171 om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Publicerad. Filialer till utländska bolag En svensk filial till ett utländskt företag kan inte ha ett eget Eori-nummer eftersom filialen inte är en egen juridisk person. I Sverige har alla filialer till utländska företag ett organisationsnummer som börjar med 5164 Diarienummer 60-10/D Meddelandedatum 2011-01-28 Lagrum. 2 kap. 10 § lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skat

Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige. En filial ska ha egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget, bland annat för att en särskild årsredovisning ska kunna lämnas för filialen Filialer är ett underligt djur som även vi i branschen inte är helt bekväma med. Gränsen mellan filialen och det utländska bolaget är suddig och det är svårare att få grepp om vilket regelverk som gäller (inte omöjligt, men svårare)

Ändringar i lagen och förordningen om utländska filialer

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen om den officiella statistiken och Tillväxtanalys föreskrifter (MT-FS 2009:1) (pdf).Uppgifterna som lämnas skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Vid publicering kommer inga enskilda arbetsställen eller företag att kunna identifieras Svensk författningssamling Lag SFS 2018:1667 om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Publicerad. Filial. När ett utländskt företag vill bedriva näringsverksamhet i Sverige kan man göra det på två vis, antingen genom att bilda ett svenskt dotterbolag i form av ett aktiebolag eller genom att registrera en filial till det utländska företaget. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i.

Skälet för det HD:s beslut var att skyldigheten vad gäller just bokföring baserades på lagen om utländska filialer. Avsikten med förslaget som riksdagen nu har sagt ja till är att förutsättningarna för att driva verksamhet i Sverige ska vara lika oavsett om företaget är svenskt eller om det är en filial till ett utländskt bolag sekretesslagen (2009:400). Uppgifter om utländskt ägande och land lämnas dock till det allmänna företagsregistret (BASUN) i enlighet med förordningen (1984:692) om det allmänna företagsregistret. Uppgifterna i BASUN omfattas inte av sekretess. Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd (NNR). Utländska filialer i Sverige 201 Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige med anställd personal ska anmäla detta till Bolagsverket. Om verksamheten ska pågå mer än åtta dagar ska de också utse en särskild kontaktperson. Det föreslår den utredare som haft i uppdrag att föreslå ändringar i lagen om utländska filialer Ett utländskt bolag som vill starta upp en verksamhetsgren i Sverige bör därför registrera en filial i Sverige. Om en filial registreras inkluderas filialens resultat i det utländska bolagets ackumulerade resultat. Ett alternativ till en filial är att starta upp ett svenskt aktiebolag som sköter den svenska verksamheten Bokfiringsbrott i filialer (DS 2016:36) Ert dnr Ju2016/06769/Ll Revisorsnämnden (RN) har mottagit Justitiedepartementets promemoria och förslag till ändringar i bokföringslagen och lagen om utländska filialer m.m. Mot bakgrund av de intressen som RN har att företräda, har RN inga invändningar mot fòrslagen i promemorian

Bokföringsbrott i filialer Civilutskottets Betänkande 2016

Utländsk verksamhet i Sverige Finansinspektione

Utländskt dotterbolag kan skydda moderbolaget bättre Till skillnad mot en filial så är ett utländskt dotterbolag en egen juridisk person. Denna legala form kan i vissa fall vara en fördel för att skapa ett skal runt den utländska verksamheten varigenom man minskar risken för det svenska bolaget om det skulle hända något oförutsett Förarbeten till lagstiftning, t.ex. propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen Utländska medborgare i Sverige Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-22 När du anställer en utländsk medborgare för arbete i Sverige gäller olika skatteregler beroende på hur länge den anställda ska vistas i Sverige

Utländska företag Skatteverke

tioner i utländska kreditinstituts filialer samt informationsskyldighet. I propositionen ingår också förslag till lag om ändring av lagen om utländska kreditinsti­ tuts och finansiella instituts verksamhet i Fin­ land och lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond. De föreslagna lagarna avses träda i kraft de

 • Sök tentastatistik liu.
 • Beständigt synonym.
 • White house press briefings live.
 • Gary moore still got the blues.
 • Apotea recept.
 • Arzt will kein rezept ausstellen.
 • Jahnhalle forchheim veranstaltungen.
 • Bärsele bäst i test.
 • Feichteck trail.
 • Dhani lennevald avicii.
 • Oxycontin 10 mg dosering.
 • Halloween dräkter barn 11 år.
 • Cavi lipo stockholm.
 • Snöslunga går bara på choke.
 • Bup självmord.
 • Beskriva en vän.
 • Tanzhaus heidelberg.
 • Sjötunga meuniere.
 • Ki login.
 • Borås tidning prenumerationspris.
 • Casablanca väder.
 • Paulssons lägenheter lund.
 • Psykologiska blockeringar.
 • Fisker pris.
 • Nordman 2018.
 • Svea islandshästar upplands väsby.
 • Lubbe garell.
 • Anis och fänkålste.
 • Magnus lundberg läkare.
 • Stream spongebob squarepants online free.
 • Anis te till spädbarn.
 • Blygdläppscancer 1177.
 • Hur smart är din hund test.
 • Nbc news.
 • Fiske öresund.
 • Blankett direktupphandling.
 • Bubblor när man målar.
 • Patterdale terrier charakter.
 • Heidenheim deutschland kommende veranstaltungen.
 • Exponering psykologi.
 • Dagmamma helsingborg.