Home

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över . narkotika; beslutade den 25 augusti 2011. Läkemedelsverket föreskriver 1 med stöd av 3 § förordningen om. kontroll av narkotika följande förteckningar över narkotika. NARKOTIKAFÖRTECKNINGAR. Narkotikaförteckningarna består av de svenska förteckningarna I-V, som ha <iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MDHSNLS height=0 width=0 style=display:none;visibility:hidden></iframe>

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. HSLF-FS 2018:46. För uppgift om ikraftträdande- oc Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. HSLF-FS 2020:1. För uppgift om ikraftträdande- oc Föreskrifter . om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; beslutade den 26 mars 2019. Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen om. kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för Narkotika är ämnen med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter, eller varor som lätt kan omvandlas till sådana ämnen. Narkotikaprekursorer är ämnen som kan användas vid olaglig tillverkning av narkotika. Om man ska hantera narkotika eller narkotikaprekursorer behöver man ofta tillstånd från Läkemedelsverket

Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över

Vad man gör istället är att leta i läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (LVFS 2011:10). Listan innehåller de ämnen och substanser som är narkotikaklassade av läkemedelsverket. Skulle ämnet man vill sälja finnas med i verkets förteckningar är det alltså narkotikaklassat och olagligt att sälja 3 november träder beslut om narkotikaklassning av tre nya ämnen, utan medicinsk användning, ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.I enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakommission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1971 års psykotropkonvention blir följande ämnen narkotika i. Läkemedelsverket registrator@mpa.se Handläggare Enheten för drogprevention 2020 Kajsa Werner Datum -01 13 Vårt ärendenummer 05275-2019 Ert ärendenummer 3.1.1-2019-106017 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi har inget att invända. Remissvar 151215 Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; beslutade den 12 maj 2015. Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen om. kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-teckningar över narkotika 1 att förteckningarna ska ha.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika. 2 § Narkotika får föras in till eller ut från landet, tillverkas, bjudas ut till försäljning, överlåtas eller innehas endast för 1. medicinskt ändamål 2. vetenskapligt ändamå Förteckning I omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som normalt inte har medicinsk användning. − Förteckning II - IV omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med me

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

Vad som är narkotika framgår av 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), förteckningen i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika samt av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. Med något annat berusningsmedel avses t.ex. lösningsmedel. Intagning i häkt Läkemedel som är narkotika enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika får inte lämnas ut som läkemedelsprov. [2016:27] 15 § Läkemedelsprov Läkemedelsprov får inte användas vid behandling av människor. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser [2009:6] 1 2013:20 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap; Rättskemi LVFS. 2011:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika; SFS. 1951:649 Lag om straff för vissa trafikbrott; 1968:64 Narkotikastrafflag; 1976:1090 Lag om alkoholutandningsprov; 1991:1969 Lag om förbud mot vissa dopningsmede 5.3.4 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika.. 114 5.3.5 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika.. 115 5.3.6 Lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

om förteckningar över narkotika 33 Läkemedelsverkets föreskrifter om supplement 9.5 till Europafarmakopén 34 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit 35 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:16 2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet. (2015:4) — Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över narkotika 5. Överensstämmer med EU-lagstiftning Hantering av narkotika är inte föremål för harmoniserade regler inom EU-rätten. Medlems-staterna är därmed fria att lagstifta inom området under förutsättning att bl.a. EUF-fördragets generella regler om de fyra. Regeringen har beslutat att tre nya ämnen blir narkotika den 28 juli. Utöver dessa blir ytterligare tre nya ämnen narkotika den 18 oktober efter beslut fattade av FN:s narkotikakommission. På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket, beslutat att bromazolam, RTI-111 (dikloropan) och proskalin ska klassas som [ 11 februari trädde ett beslut om narkotikaklassning av 17 nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x) Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen; Om förordnande och utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende; Nästa fas i e-hälsoarbete Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Fler vanliga frågor. Kan man dela in knark i olika grupper/kategorier? Centralstimulerande medel Hallucinogener Narkotikaklassificering. Vad är psilocybin? Hallucinationer Psilocybin Svamp

Narkotika och narkotikaprekursorer Läkemedelsverket

 1. [2016:66] Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2016. Fotnoter 1. Jfr rådets direktiv 92/28/EEG om de rättsliga villkoren för att tillhandahålla humanläkemedel (EGT nr L 113,30.4.92, s.5, Celex 392L0028). 2. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1990:47) om förteckningar över narkotika
 2. 1 Remiss Martin Carlsson Rättsenheten Datum: Dnr: Enligt sändlista Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Läkemedelsverket avser att ändra i föreskrifterna (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Förslaget innebär att de sex nya ämnen som regeringen avser att narkotikaförklara genom en ändring i förordningen om kontroll.
 3. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Destruktionsintyg narkotika, narkotikakemikalier och narkotikaprekursorer Avlämnare ska upprätta tre ifyllda exemplar av destruktionsintyget
 4. Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av läkemdelslagen (1992:859) på vissa varor: Ändrad HSLF-FS 2016:76, 2017:73 (omtryck) 2011:10: Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika
 5. De, liksom övriga narkotikaklassade substanser, är listade i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika. Länk till Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika. Informationen nedan gäller bara för innehav av narkotika och inte för införsel, utförsel, tillverkning och handel (då krävs tillstånd)
 6. Narkotika är ett samlingsbegrepp för de kemiska preparat som finns i Läkemedelverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. Preparaten har en huvudsaklig påverkan på det centrala nervsystemet (Guttormsson et al, 2012), vilket innebär att individens hjärna och nerverna till kroppens olika sinnesorgan påverkas

Läkemedelsverket registrator@mpa.se Remissvar - ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss och lämnar följande yttrande: Vi har inga särskilda synpunkter på innehållet i denna remiss Föreskrifter (HLSF-FS 2020:14) om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika; 2020: Läkemedelsverket: HSLF-FS-2020:11: Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS-2020:11) om tillfälliga begränsningar av förskrivning och utlämnande av vissa läkemedel: 2020: Läkemedelsverket: HSLF-FS 2020:1 Destruktionsintyg ska utfärdas för narkotika upptagen i Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2011:10 SFS 1992:1554 Förordning om kontroll av narkotika LVFS 2011:9 Kontroll av narkotika LVFS 2011:10 Förteckningar över narkotika. Relaterade länkar. Läkemedelsverket 6§3 Tullverket får meddela föreskrifter om att narkotika i vissa fall får fö-ras in eller föras ut endast över de orter som anges av myndigheten. Tullver-ket får efter samråd med Läkemedelsverket meddela föreskrifter om förva-ring av narkotika på tullupplag och tullager samt i frihamn. 11 §4 Läkemedelsverket får meddela. narkotika samt av Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika. KVFS . 2011:5 . 19 § Vad som anges i 20-22 §§ gäller när skyldighet att lämna ett visst prov för drogkontroll följer av en särskilt meddelad föreskrift om vård eller behandling för den som är villkorligt frigiven eller avtjänar skyddstillsyn

Narkotikahantering - Vårdhandboke

 1. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen. Åtta nya ämnen blir narkotika På förslag av Folkhälsomyndigheten har regeringen beslutat att åtta nya ämnen klassas som narkotika från och med den 16 augusti 2016 (SFS 2016:841)
 2. Till Läkemedelsverket Dnr 3.1.1-2020-025536 Apotekarsocietetens remissvar avseende 15 nya ämnen i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och internationell förteckning för ett ämne som redan listas i förteckningen (Dnr 3.1.1-2020-025536
 3. 1969:624 Förordning om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap ; 2005:716 Utlänningslag (13 kap. 15 §) 2006:97 Utlänningsförordning (4 kap. 21 b § och 27 §) SOSFS. 2013:20 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om provtagning vid utredning av faderskap; Rättskemi LVFS. 2011:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar.
 4. De, liksom övriga narkotikaklassade substanser, är listade i Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika. Informationen nedan gäller bara för innehav av narkotika och inte för införsel, utförsel, tillverkning och handel (då krävs tillstånd). Däremot gäller det oberoende av om produkten används eller ej
 5. Vilka preparat som i sin tur är att betrakta som narkotika avgörs av regeringen och kungörs bland annat i Läkemedelsverkets föreskrifter (lvfs) om förteckningar över vad som klassas som narkotika. Antalet narkotikaklassade preparat utökas kontinuerligt och därmed utvidgas gradvis vad som är att betrakta som narkotikabrott

Förteckning över ortsmärken; Ansökan gällande namnstämpel; Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. LVFS 2003:11 Föreskrifter om ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8). Vallmosläktet Innehåll Vallmo som narkotika | Vallmo som symbol | Dottertaxa till Vallmor, i alfabetisk ordning[1] | Bildgalleri | Källor | Externa länkar | NavigeringsmenySpecies 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2014 Annual Checklist.Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1Den virtuella floran - Vallmo DMT finns med i Läkemedelsverkets förteckning I som upptar narkotika som normalt inte har medicinsk användning i Sverige (se Läkemedelsverkets föreskrifter [LVFS 2011:10] om förteckningar över narkotika). Dessa föreskrifter saknar självständig betydelse för vad som är narkotika enlig Den 16 november 2011 träder en rad ändringar ikraft i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk.. Pregabalin kommer att tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se ändringsföreskriften HSLF-FS 2018:40). Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige

Läkemedelsverkets . föreskrift 2011:9 om kontroll av narkotika. är listade i Läkemedelsverkets föreskrift 2011:10 om förteckningar över narkotika. Överenskommelsen inneb är att all hantering av narkotikaklassade substanser inom Den som innehar narkotika ansvarar för att narkotikan förvaras och hanteras så att risken för. By Läkemedelsverket Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés By Läkemedelsverket Regeringen har beslutat att fyra nya ämnen blir narkotika från och med den 10 april. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringen..

Lista över narkotika - Wikipedi

 1. Läkemedelsverkets föreskrifter finns hos Läkemedelsverket.Sök i Ämnesvis förteckning, under Lagar & regler/Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS, för att se samtliga ändringar av föreskrifterna
 2. dre allmän psilocybinsvamp (en grupp av psykedeliska svampar) som växer främst på välgödslade gräs- och ängsmarker i hela Sverige från de sydligaste spetsarna upp till fjällmarkerna i norr. Svampen är narkotikaklassad i Sverige, vilket innebär att den är olaglig att plocka, odla eller inneha i landet
 3. SFS 2011:134 Utkom från trycket den 8 mars 2011Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika;utfärdad den 24 februari 2011.Regeringen föreskriver att 3, 4, 6, 11, 12 och 14 §§ förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotikaFörordningen omtryckt 1993:784. ska ha följande lydelse.3 §3 §Läkemedelsverket ska upprätta och kungöra förteckningar över.
 4. Läkemedelsverket ska enligt 3 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika upprätta och kungöra förteckningar över narkotika. Narkotika anges med sina specifika preparatnamn i Läkemedelsverkets för-teckningar (LVFS). Aktuella förteckningar finns på Läkemedelsverkets hem-sida (www.lakemedelsverket.se)
 5. 7.8 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika 19.2 Haltbestämningar i fråga om narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor.

Till förteckningen 1 över huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkeme-delspreparat har hänvisats i social- och hälsovårdsministeriets förordning 726/2003 om förskrivning av läkemedel samt i Läkemedels föreskrift 3/2006 Expediering av läkeme-del över preparat som anses vara narkotika och preparat som ska kontrolleras. Läkemedelsverket skall även enligt Lag 1992:860 om kontroll av narkotika och förordning 1992:1554 om kontroll av narkotika meddela föreskrifter och undantag om narkotika när det gäller tillverkning, handel, innehav, förvaring, förordnande

Begreppet narkotika innefattar samtliga preparat som finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS) om förteckningar över narkotika. Föreskrifterna uppdateras löpande och det samtliga preparat har gemensamt är att de påverkar individens centrala nervsystem. I Sverige omfatta 8 nya ämnen klassas som droger. Från och med idag, 16 augusti, blir åtta ämnen narkotikaklassade. Efter detta beslut av regeringen har Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika uppdaterats Förteckning över särskilda läkemedel. Ur HSLF-FS 2016:34 Narkotika (II-V) Narkotika på licens Läkemedel inom följande ATC-grupper: A14A Anabola steroider B03XA01 Erytropoietin B03XA02 Darbepoetin G03B Androgener H01AC Somatropin, G Inledande bestämmelser 1 § Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64). Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika av narkotika faller under lagen (2000:1225) om straff för smuggling (smugglingslagen). Vilka preparat som är att betrakta som narkotika avgörs av regering och riksdag och kungörs bland annat i Läkemedelsverkets föreskrif-ter (lvfs) om förteckningar över narkotika. Antalet narkotikaklassad

Läkemedelsverket. Uppsala: Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika; (LVFS 2011:9) Läkemedelsverket. Uppsala: Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över Narkotika (LVFS 2011:10) Sahlgrenska.se [Internet]. Göteborg: Rutin - Läkemedelshantering; 2013-06-12 [citerad 2013-10-11]. Tillgänglig LVFS 1997:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika. LVFS 1997:12 Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckning över narkotika. 6 . Title: Kap 1- Mål och riktlinjer län 2016-06-08 Author: Yngvesson Carina Keywords: läkemedel Last modified by: Yngvesson. LVFS 1997:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och . utlämnande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter) LVFS 2011:9 Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av narkotika. LVFS 2011:10 Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckning över narkotika. Ansvar för läkemedelsförrå Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. I Sverige är det läkemedelsverket som utreder vilka ämnen som sedan skall klassificeras som narkotika, det vill säga olagliga substanser. Läkemedelsverket

bestämmelse utgör narkotika finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. I lagen (1992:860) om kontroll av narkotika finns bestämmelser om import och export av narkotika, tillverkning av narkotika, handel med nar-kotika etc. för medicinskt, vetenskapligt eller annat samhällsnyttigt ända Läkemedelsverket 2000. Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. kodein, morfin, opium, tebain Läkemedelsverkets författningssamling 1997. Lista över ämnen som kosmetiska och hygieniska produkter inte får innehålla. Bilaga 1 till LVFS 1996:14. noskapi

Verket ska, efter samråd med Kemikalieinspektionen, offentliggöra vägledande förteckningar över ämnen och varor som avses i 1 §. Förordning . 4 § Läkemedelsverkets beslut om föreskrifter med stöd av 2 § andra stycket får överklagas till regeringen 2003:9 Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande av utlämnande av läkemedel m. m. (receptföreskrifter). 2004:2, 2004:3 , 2007:14 (Tramadol) Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckning över narkotika. 2006:3 Växtbaserade läkemede Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Förteckning V omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade ämnen. För förskrivare innebär det att särskild receptblankett ska användas fr.o.m. 24 juli 2018 vid förskrivning på vanlig pappersblankett a

Läkemedelsverket i Sverige delar in narkotiska ämnen i fem förteckningar. I Sverige tillhör växtdelar av cannabis förteckning 1, vilket betyder att personer som vill ta in Bediol till Sverige behöver tillstånd från Läkemedelsverket. För det krävs synnerliga skäl, berättar Carolina Birgner narkotika − följer Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. omvårdnads - ansvar het med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659 kap 6). − har ett primärt ansvar för omvårdnad inom sitt kompetensområde och ska arbeta i enli Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64).. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket skall upprätta och kungöra förteckningar över narkotika Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention, samt i förteckning II i Sverige. ^ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1 Denna artikel om narkotika eller andra droger saknar väsentlig information

Tramadol er et smertestillende lægemiddel af opioid typen og anvendes til behandling af moderate til stærke smerter.Stoffet binder ligesom de andre opioider til µ-opioid receptoren, omend i svagere grad end de stærke opioider som morfin m.fl. Tramadol øger desuden frigivelsen af serotonin og hæmmer genoptagelsen af noradrenalin.Tramadol blev først markedsført som Tramal i 1977 af. Klassning av narkotika [redigera | redigera wikitext]. Klassningen av preparat görs i Sverige av regeringen eller genom att preparatet blir föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, t.ex. 1961 års allmänna narkotikakonvention och 1971 års psykotropkonvention. Den senaste förteckningen är Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om. Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om sådan införsel. Narkotika får inte tas om hand på sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen (1987:1065). Narkotika får inte heller utan tillstånd sändas genom tullområdet, återutföras eller förvaras på tullager som inrättats för förvaring av proviantartiklar och liknande SFS nr 1962:704 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 1962-12-14 Författningen har upphävts genom SFS 1992:860 Upphävd 1993-07-01 1 § Med narkotika avses i denna förordning detsamma som i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64). Det åligger läkemedelsverket att låta upprätta och kungöra förteckningar över narkotika. Förordning (1990:546). 2 § Narkotika må icke införas. Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckning P IV i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning IV i Sverige. ^ Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika, konsoliderad version t.o.m. LVFS 2010:1 Denna läkemedels- eller farmakologi-relaterade artikel saknar väsentlig information

Generell information. 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin, förkortat DOM, är en långverkande fenetylamin som syntetiserades 1967 av Alexander Shulgin [1] och kort efter dök upp på den rekreationella drogmarknaden under namnet STP [2] där den orsakade en del sjukhusbesök till följd av högdosering, verkningstid, förväxling med LSD [3] och möjligtvis som resultat av dess breda effektkurva 4 Ämnena används inte för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckningar över narkotika. - Så vitt vi vet förekommer det ingen legal användning i dag. Det är nätdroger och missbrukssubstanser, säger Karolina Rosell, utredare på enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika på Läkemedelverket Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin 2017-10-03 & 2017-10-10 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuse Föreskriften om import till Finland av läkemedelspreparat för personlig medicinering Importen av läkemedelspreparat regleras med Läkemedelsverkets föreskrift 6/2001. Regleringar baserar på övervakning av patienternas säkerhet. Viktiga begränsningar. En resenär skall kunna föra med sina personliga läkemedel

Receptskrivningsregler Läkemedelsboke

LVFS 2020 Förteckning LVFS HSLF-FS 2016:34 Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit LVFS 2014:4 Beredning av radioaktiva läkemedel LVFS 2013:10 Kosmetiska produkter LVFS 2012:25 Tatueringsfärger LVFS 2011:10 Förteckningar över narkotika Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin 2018-05-09 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuse

Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika Svensk

Äldre föreskrifter om avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet. (1992:860) om kontroll av narkotika som kommit in till Läkemedelsverket före ikraftträdandet men som ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter. Betygsätt detta: Förteckning över Förteckning över substanser vilka kräver intyg. Mer information om biverkningsrapportering finns även på Läkemedelsportalen - Biverkningsrapportering. Pregabalin har narkotikaklassats Från den 24 juli 2018 är pregabalin narkotika-klassat, enligt förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika. Pregabalin ingår i läkemedel fö

Morferidin – WikipediaAllobarbital – WikipediaEtylmetyltiambuten – WikipediaFlurazepam – WikipediaMeprodin – WikipediaSekobarbital – WikipediaFludiazepam – Wikipedia
 • Linneuniversitet skapa konto.
 • Bordsplacering bröllop skilda föräldrar.
 • Karatebälte knut.
 • Vilse i skogen bok.
 • Plankan övning 30 dagar.
 • Hur bildas vandrande lågtryck.
 • Watch baby driver putlockers.
 • 40 år utan barn.
 • Martin beck 2018.
 • Nybörjarkurs tango stockholm.
 • Stadt bei hildesheim kreuzworträtsel.
 • Fransk bulldog med längre nos.
 • Papa roach wwe.
 • Vergleich beamte angestellte tabelle.
 • Traktordrag till kulkoppling.
 • Jag ska måla hela världen lilla mamma instrumental.
 • Vitvaror på nätet.
 • Hybrid varghund.
 • Levaxin biverkningar.
 • Geburtstagskarte lustig mann.
 • Eniro pref.
 • Ta reda på om någon har barn.
 • Player tjej.
 • Ta hål i öronen billigt malmö.
 • Stellenangebote stadt gelsenkirchen.
 • Fragmin biverkningar.
 • Prins annorlunda ljudbok.
 • Grinchen movie.
 • Japan självmord.
 • Bikedudes.
 • League of legends garen runes season 8.
 • Chez nous 3 textbok.
 • Enkel symaskin.
 • Single bells schauspieler.
 • Hästkrafter corren.
 • Kanadensisk grupp konstantinopel.
 • Constructive alignment biggs.
 • Spik historia.
 • Apple express software pc.
 • Byggfrank referenser.
 • Hur dog patrick swayze.