Home

Välfärdsmodeller i sverige

Sverige ska vara ett modernt välfärdsland. Grunden för den svenska samhällsmodellen är en gemensamt finansierad välfärd som bidrar till jämlikhet och jämställdhet och gör det möjligt för alla att arbeta. Den generella välfärden är den mest omfördelande kraften Sverige har Välfärdsteorier och välfärdsmodeller. Mattias, Julia och Kristoffer pratar om tre olika välfärdsteorier: Avsnittet handlar om hur Sverige styrs, med fokus på... Liberalism. Liberalismen är en samhällsåskådning som betonar vikten av personlig och ekonomisk frihet i samhället Välfärdsmodeller Sverige är världskänd för sitt offentligfinansierade välfärdsystem, där befolkningen får trygghet, skydd, sjukvård, utbildning och ekonomiska hjälp från staten. Dess existens hänger på det svenska skattesystemet I Sverige är det kommunerna och några andra myndigheter som tillhandahåller samhället med välfärden. Det sker under Socialdepartementet styre och regler. Ett välfärdssamhälle som ju Sverige är, är ett samhälle som lägger mycket stor vikt vid att samhällets välfärd ska komma alla till del och då framförallt de grupper i samhället som kan vara svaga och utsatta I Sverige har vi ett Socialdemokratiskt välfärdsmodell. Oavsett vilket parti som får flest mandat i riksdagen och vilket eller vilka partier som får skapa regering. Till exempel vill alla partier att vi ska ha hög skatt som går till exempelvis sjukförsäkring och skolan

Sverige ska vara ett modernt välfärdsland - Regeringen

 1. Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan, särskilt i samband med 90-talskrisen. Idag ligger vi på en tolfteplats
 2. Vilka välfärdsmodeller finns det? Vilken/vilka ideologier ligger som grund i respektive modell? Finland, Norge och Sverige. Stark arbetarrörelse. De socialpolitiska reformerna utgår från principer om universalism och sociala rättigheter. Omfattande statliga insatser oavsett vilken social klass man tillhör
 3. Välfärdsmodeller. Hej, Jag har lite funderingar kring arbetslöshet och de tre välfärdsmodellerna vi har i Sverige, dvs grundtrygghetsprincipen, behovsprövningsmodellen och inkomstbortfallsprincipen. det jag undrar är om det finns några problem kopplade till modellerna och arbetslösheten,.

Video: Välfärdsteorier och välfärdsmodeller Podcast

Sverige har varit känt för sitt väl utbyggda sociala skyddsnät, men det har blivit mycket sämre på senare år. Trots att vi fortfarande har högre skatter än de andra länderna i Europa så ligger vi bara på tredje plats när det gäller välfärd, enligt en undersökning från 2000 Storbritannien och Sverige före och under första världskriget. I Storbritannien var den liberale premiärministern David Lloyd George under åren 1905-1916 drivande kraft bakom införande av ålderspension, arbetslöshetsförsäkring och stöd till sjuka och handikappade Enligt Socialstyrelsen hade Sverige totalt 33 250 hemlösa personer 2017 - det motsvarar drygt hela befolkningen i Landskrona. Av dessa är det gruppen akut hemlösa som har ökat mest. Till akut hemlösa räknas personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, i trappuppgångar eller i tält

Svenska 101: Välfärdsmodeller

Forskare: Ett val mellan två välfärdsmodeller Diskussionen om privata sjukförsäkringar måste föras på ett tydligt sätt. Det finns två vägar: antingen ökad satsning på de skattefinansierade tjänsterna eller ökad privat finansiering, skriver forskaren John Lapidus i en slutreplik Den generella välfärdsmodellen är den mest omfattande välfärdsstaten, jämfört med den selektiva och den residuala. Länder med en generell välfärdsstat använder därför stora summor pengar för att finan ( Välfärdssamhället. Historia; Sverige; I juli 1945 avlöstes samlingsregeringen av en rent socialdemokratisk regering, ledd av Per Albin Hansson och efter dennes död 1946 av Tage Erlander.Perioden 1945-51 fick sin politiska karaktär av en kraftfull socialdemokratisk offensiv för att fullfölja det genom kriget avbrutna reformarbetet och bygga upp ett välfärdssamhälle med full. Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera Liberal välfärdsstatsregim Begränsade och obetydligt utbyggda universella ersättningar Behovsbeprövade bidrag - de statliga ersättningar ska i första hand gå till de mest behövande t.ex. låginkomststagare Medborgaren ska lösa sina problem på marknaden och försäkra sig mot olika former av sociala riske

Beskriv vad som kännetecknar en välfärd baserad utifrån grundtrygghetsmodellen, behovsprövningsmodellen samt inkomstbortfallsprincipen Sverige har inte alltid varit ett välfärdssamhälle. I mitten av 1800-talet var Sverige ett fattigt land. Den största delen av befolkningen jobbade då i jordbruket. Från mitten av 1800-talet och fram till 1930 utvandrade ungefär 1,3 miljoner svenskar till andra länder, främst till Nordamerika Sverige är i grunden ett land med goda förutsättningar att framgångsrikt möta framtida utmaningar. Fram till 2060 beräk­nas medellivslängden öka med fem år för kvinnor och cirka sex år för män och våra genomsnittliga inkomster mätt som BNP per capita fördubblas

Sverige i EU; UD:s reseinformation; Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet. Välfärdsbokslut för 1990-talet SOU 2001:79. Publicerad. Kursen, som är på avancerad nivå, handlar om välfärdsbegreppets praktiska innebörd och idéhistoria med fokus på det nordiska välfärdssamhällets historiska framväxt, samtida karaktär och framtida utmaningar. Likheter och skillnader mellan olika välfärdssystem i tid och rum studeras och berör förut.. Alternativa välfärdsmodeller i Sverige. Det finns flera alternativa koncept som bygger på arbetstagarinflytande eller idéburen drift. Ett exempel är Intraprenad, vilket innebär att en enhet i offentlig regi ges mer ansvar för såväl själva verksamheten som ekonomi och personalfrågor 1900-talet var industrins sekel, då industrin växte kraftigt, mognade och samtidigt kontinuerligt omvandlades, det var ett sekel då Sverige på 1960-talet var ett av de rikaste länderna i världen, sett till BNP per person. [39] Perioden 1900-1950 var Sverige ett land i stark tillväxt ekonomiskt, vilket sedan mattades av och blev till en nedgång under andra halvan under 1900-talet Sverige sedan 1960-talet, välfärdspolitiken har dessutom alltid varit en hörnsten för socialdemokratin. Tidigare forskning visar att välfärd har varit ett intressant studieobjekt för främst ekonomiska och demografiska studier, varför jag nu ämnar studera området från ett sociologiskt och politiskt perspektiv

Sverige är det enda land i västvärlden som skolan konstaterar att det svenska businessvalet är en gigant på väg att ödelägga Sveriges världsbekanta välfärdsmodell om. Den har också understrukit styrkorna med vår välfärdsmodell. I Sverige har alla medborgare tillgång till sjukvård, till äldreomsorg, till förskola

Sverige sticker ut i sammanhanget, med hela 49 procent förnybar energi redan år 2010. Inom ramen för Future Forests har vi gjort en studie av de bakomliggande orsakerna till den ovanligt effektiva svenska energiövergången. Välfärdsmodeller och konkurrenspoliti I Sverige råder det stora skillnader i arbetslöshet mellan de unga och de äldre. 2019 låg arbetslösheten bland personer 15-24 år på 20,0 procent. I övriga åldersgrupper var nivån betydligt lägre. Mönstret är det samma under både låg- och högkonjunkturer, vilket man kan se genom att klicka på ett av de mindre diagrammen Vad betyder välfärd egentligen? Vad betalar vi skatt till och vad ger välfärdssystemet oss? I den här filmen ska vi lära oss om hur Sveriges välfärdssystem egentligen fungerar och varför vi betalar skatt. Vi ska också titta på hur Sverige blev ett så kal

Välfärden och välfärdssamhället Sverige

Sverige behöver en ny välfärdsreform Det är hög tid att politiken erbjuder alternativ till dagens marknadslösningar där medborgare reduceras till kunder. Det är dags för en ny välfärdsmodell där vård, skola och omsorg ses som offentliga angelägenheter och medborgerliga rättigheter, skriver elva miljöpartister inför partiets kongress den kommande helgen Sveriges välfärdsmodell är inte självklar eller statisk. Den generella välfärden bidrar till ett jämlikt och jämställt samhälle. Välfärden skapar mer jämlika livschanser eftersom alla människor, oavsett bakgrund, får tillgång till utbildning, vård och omsorg efter behov välfärdsmodeller och välfärdsregimer välfärdspolitik socialt arbete föreläsning disposition vad välfärdsmodeller resp. välfärdsregimer? bismarck- oc

Tre välfärdsmodeller E ftersom Sverige varit världens bästa land att leva i mellan 1950 och 1980 och vi nu har en regering som inte vill erkänna det - och vi dessutom saknar ett arbetarparti som vill upplysa oss och återta denna unika välfärd - känns det viktigt att kolla vad det är svikarna bestulit oss på När vi talar om välfärdsmodell i detta land verkar det alltså ibland som att de senaste fem årens alliansstyre inte satt några som helst avtryck på välfärdspolitiken. Inget kan dock vara felaktigare. Detta är också en insikt som nu stegvis också börjar sjunka in hos allt fler forskare och samhällsdebattörer I Sverige finns den komponenten med, men den är inte lika tydlig. Så den självbild vi haft av vår svenska välfärdsmodell stämmer helt enkelt inte längre Behovsbedömningar och insatser för äldre vuxna i Sverige - en jämförande studie med Sydkorea och Japan Eftersom sociala problem globaliseras är det viktigt att ta del av globala lösningar genom att studera likheter och skillnader vad gäller värdesystem, handlingsutrymme och hur insatser ska göras genom behovsbedömning för utsatta personer

Välfärdssystemet i Sverige og USA Jamförelse - Studienet

Sverige i välståndsligan - Ekonomifakt

På 1960-talet frångick Sverige tanken om att människor ur minoritetsgrupper och invandrare skulle assimileras och blir goda folkhemssossar. David Schwarz, den svenska månkulturens fader ansåg. Svensk titel: Underhåll till barn i Sverige och Kalifornien: En jämförelse över välfärdsmodeller. Disputationen äger rum klockan 10:00 i S213H, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Emeritus Nick Wikeley, Southampton Law School, University of Southampton Sökande efter framtidens välfärdsmodeller lingar, både i Sverige och internationellt. Idag deltar offentliga, privata, ideella så väl som informella aktörer i genomförandet av den omsorg som välfärdssektorn står för, något skapar specifika utmaningar om styrning och samverkan Gemensamt för länderna i Norden är att våra samhällen bygger på en stark välfärdsmodell. Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i vårt arbete. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika.

Vilka strategier och åsiktsformuleringar ger hållbara välfärdsmodeller upphov till i det urbana rummet och hur försöker olika samhällsaktörer påverka den lokala politiken? 3. De är valda eftersom de omfattar de utmaningar som diskuterats ovan men också för att Sverige som land har en ambitiös välfärds- och hållbarhetspolitik BROTTSLIGHET. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) menar att Sverige under en lång tid har haft ett naivt marknadsliberalt tänk inom välfärdssystemen. Det säger Shekarabi till Sveriges Radio Ekot efter Nationellt underrättelsecentrums rapport om att kriminella utnyttjar assistansersättningen. Ardalan Shekarabi (S) Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet - Det här. Välfärdsmodeller/ekonomi tänker jag att man kan få in genom att prata om exempelvis arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, sjukersättning, LSS´, allmän pension m.m. som är en del av välfärden. Detta är ju skyddsfunktioner för de som är arbetslösa, har det svårt ekonomiskt, inte kan arbeta eller har särskilda behov Många antar att den universella välfärdsmodell som finns i länder som Sverige skapar bättre och mer jämlik vård än i mer konkurrensutsatta, individualistiska system. Som denna rapport visar kan detta antagande ifrågasättas: Schweiz har dels högre livslängd än Sverige, en skillnad som var marginell vid millennieskiftet men som sedan dess har ökat

välfärd och Välfärdsmodeller - Mimers Brun

Välfärdsmodeller Liberal välfärdsstatsregim Konservativ välfärdsstatsregim Socialdemokratisk välfärdsstatsregim Senare tillkommande modeller Sydeuropeisk modell Öst- och centraleuropeisk modell Tre välfärdsmodeller E ftersom Sverige varit världens bästa land att leva i mellan 1950 och 1980 och vi nu har en regering som inte vill erkänna det - och vi dessutom saknar ett. Sverige måste kunna klara av både kommande kriser och nödvändiga strukturreformer i framtiden utan att trycket på välfärden ökas. Vi har därför bland annat tagit ställning för nedtrappade ränteavdrag, för skattefritt sparande på investeringssparkonto, och mot bankskatt

Välfärdsmodeller (Samhällsorientering/Samhällskunskap

Med utgångspunkt i samhällskunskapens discipliner sociologi, statsvetenskap och nationalekonomi behandlas olika aspekter av välfärd. Detta inkluderar sociala, politiska och ekonomiska aspekter på vad välfärd är, hur välfärd fungerar, olika välfärdsmodeller och hur utbildningssystemet kan organiseras inom ramen för sådana modeller Välfärdsmodeller. Idag finns ett antal olika accepterade modeller för att beskriva djurvälfärd. Den mest kända formulerades redan på 60-talet av Farm Animal Welfare Committe och kallas de Fem Friheterna. De fem friheterna fastställer viktiga områden som tillsammans säkerställer att djur som hålls av människor har en god.

Beskriva och problematisera anhörigas villkor i olika välfärdsmodeller; Visa kunskap om och kritiskt reflektera över anhörigas vård och omsorgssituation i dagens samhälle i såväl Sverige som internationell

Sveriges välfärd - Mimers Brun

Danmark, Storbritannien och Sverige med avseende på respektive lands välfärdsmodeller. 2.1 Vad är prekariatet? Prekariatet är en sammanslagning av orden prekär och proletariatet och åsyftar de människor vars hela tillvaro är bekymmersam och som har en begränsad uppsättnin VETA OM VÄLFÄRDSMODELLER. Beteende. Genom att studera hur hästen beter sig kan man få en uppfattning om hur den mår, men det är inte alltid så lätt att bedöma. Om hästen plötsligt ändrar beteende kan det vara ett tecken på att något inte stämmer En grundläggande power point presentation om den svenska välfärden. De tar upp hur vad välfärd är, den offentliga sektorn och hur välfärden fungerar och fina.. Åkesson menade också att Socialdemokraterna gärna talar om folkhemmet, men i praktiken har man slagit undan benen för de välfärdsmodell som vi byggt upp i Sverige, av framför allt ett skäl. Man har prioriterat en stor asyl- och anhöriginvandring framför den svenska välfärden

Ett val mellan två välfärdsmodeller | ETC

DEBATT & ANALYS. SD vilseleder Sveriges pensionärer genom att få dem att tro att deras pension riskerar att försämras på grund av invandring. Hur pensionen beskattas i förhållande till arbetsinkomst tycks dock vara en huvudförklaring till hur risken för fattigdom bland pensionärer utvecklas. Ju lägre skatten på pensionen är desto lägre risk för fattigdom bland [ Karin Svedberg från programutskottet berättar om Reformisternas välfärdsrapport som släpps i november. Hur bygger vi en ny socialdemokratisk välfärdsmodell - utan marknadslogik, NPM och vinstjakt? Torbjörn Dalin, chefsekonom på̊ Kommunal, kommenterar vår analys och våra förslag. 14:45-15:05 Sverige behöver en Green New De

Ekonomi | Pearltrees

Välfärdssamhälle - Wikipedi

 1. Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder
 2. Välfärdsmodeller i Sverige och Europa 109 · Ekonomisk och social integration i eu 115 · Välfärdspolitik i förändring 120 · Slutsats: välfärdsmodell utan tydlig europeisering 129 6: eu i sverige - och sverige i eu 133 Femton år i eu: en sammanfattning 133 · Reformer för demokrati och inflytande 13
 3. Karin Svedberg från programutskottet berättar om Reformisternas välfärdsrapport som släpps i november. Hur bygger vi en ny socialdemokratisk välfärdsmodell - utan marknadslogik, NPM och vinstjakt? Torbjörn Dalin, chefsekonom på̊ Kommunal, kommenterar vår analys och våra förslag. 14:45-15:05 Sverige behöver en Green New Dea

Akut hemlöshet ökar stort i Sverige: Råttorna gnager på

Forskare: Ett val mellan två välfärdsmodeller Sv

 1. Välfärdsmodeller DUSM. Loading... Unsubscribe from DUSM? Cancel Unsubscribe. Working Meningsfull Väntan: Så styrs Sverige (film 9/9) - Duration: 5:38. Meningsfull Väntan 11,802 views
 2. Källan visar förklaringar och statistik av nuvarande arbetslössituation i Sverige och dessa informationer är bra för att kunna förstärka mitt svar på uppgifter som har något att göra med det svenska välfärdssystemet När man jämför med olika välfärdsmodeller så finns tre huvudsakliga välfärdsmodeller: den konservativa, den liberala och den socialdemokratiska välfärdsmodellen
 3. 97606 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Genusstrukturer och lokala välfärdsmodeller : Fyra kommuner möter omvandlingen av den offentliga sektorn
 4. Sociala investeringar en tänkbar kommunal välfärdsmodell. Sociala investeringar kan ses som ett nytt resursfördelnings- och utvecklingssystem för kommunala välfärdsresurser. Lika intresserade. Flickor är lika intresserade av naturvetenskap och teknik som pojkar,.
 5. har slagit hårt mot svenska företag och jobb. Den har också satt fokus på hur vår välfärd fungerar
 6. Sverige stänger snart ölkranarna kl 22. Joe Biden och Kamala Harris laddar för presidentskapet, men vad gör Donald Trump? Med Roland Poirier Martinsson, författare och konservativ debattör, Eric Sundström, LO och Evin Badrniya, vice förbundsordförande i KDU
 7. Sverige har haft en välfärdsmodell där man strävar efter en kvalificerad arbetsmarknad utan slasklöner. Men med den migrationspolitik som förs måste Sverige bli som USA och kasta ut den svenska modellen. - Vi kommer få en mer USA-liknande arbetsmarknad med en ökad andel enklare jobb,.

Den generella välfärdsmodellen Samhällskunska

 1. ) - svara sedan på faktafrågor samt diskussionsfrågan i din skrivbok. (P) De olika politikerna i Sverige tycker att vi ska lägga olika mycket pengar (skatter) på vår välfärd. Läs häftet om välfärd med en vän (tilldelad av mig). Ta tillsammans reda på (och punkta ner): 1
 2. id: 31 social hållbarhet och makt det finns olika varianter av bibliotek sverige, dock har tolkningen av bibliotekets betydels
 3. I Sverige infördes åtta timmars arbetsdag 1919. Ungefär samtidigt i kom Sverige och även England en del reformer som i t ex allmän folkpension. Men de var ganska snålt tilltagna och man var ännu långt ifrån välfärdsstaten. Runt andra världskriget började man I England allt oftare använda sig av ordet welfare' ' och i Sverige

Välfärdssamhället - Uppslagsverk - NE

 1. - Det mest övergripande är att vi i Sverige hade en gemensam välfärdsmodell, som var tänkt att vända sig till alla grupper och alla samhällsklasser
 2. skar fattigdom och ojämlikhet mer effektivt än vad behovsprövad välfärd gör
 3. uppfattning bara ett parti, som har en vision, som skiljer ut sig från de etablerade partiernas brist på idéer hur vi kan möta det faktum att hälften av dagens jobb inte finns kvar om 10 år.Partiet heter ENHET och lanserar ett hållbart alternativ till den alltmer krackelerande Arbetslinjen
I individualismens tid | Kultur | Expressen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Utan riktade lönesatsningar på kvinnodominerade yrken i välfärden riskerar vi att få en helt ny välfärdsmodell i Sverige. Det sade LO-förbundet Kommunals ordförande Tobias Baudin vid LO:s.. A. Den generella välfärden 1. Inledning Sverige och de övriga nordiska länderna är små öppna ekonomier, som för sin eko - nomiska utveckling är kraftigt beroende av utrikeshandeln

Sammantaget är detta en utmaning på en nivå som blir omöjlig att hantera inom ramen för den svenska modellen. Det är därför dags att, som Karin Svanborg-Sjövall och Emanuel Örtengren, vd respektive ansvarig för välfärdsfrågor på tankesmedjan Timbro, skriver i Dagens industri (15/9), diskutera en ny välfärdsmodell Välkommen till Sverige. Publicerades 2009-08-31. Rätta artikel. Det innefattar miljö, ekonomi men också social hållbarhet den beskriver vår egna välfärdsmodell. Vad andra länder pratar om har vi konkret erfarenhet av: Hammarby sjöstad och Bo01i Malmö är kända referensprojket Sverige ligger bäst till i fråga om miljöskydd, medan Danmark leder när det gäller hållbar tillväxt på medellång sikt. Norge är även det nordiska land som placerar sig på högsta riktvärde för välfärdsmodeller och styrning samt omställning till grönare ekonomier Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar. För att möta dessa utmaningar och utveckla ett modernt välfärdssamhälle behövs forskningsbaserad kunskap. Regeringens ambition är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska kopplas till de globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle Sveriges befolkning blir allt äldre. För att ha råd att möta den snabbt växande efterfrågan på välfärd krävs genomgripande reformer. I en ny rapportserie från Timbro och ECEPR visar Nima Sanandaji och Gabriel Heller-Sahlgren internationella exempel på hur privat finansiering kan avhjälpa sjukvårdens finansieringsproblem. Den första rapporten handlar om Japan Sverige är ett av ett fåtal länder som inte har ett system med behovsprövade sociala bostäder. 5. Bruksvärdesregleringen av hyran i Sverige inskränker dynamiken i hushållens bostadskarriärer genom att låga hyror i attraktiva områden kraftigt minskar incitamenten att byta bostad - och omvänt att höga hyror i mindre attraktiva område

 • Zidane wife.
 • Coole bilder für facebook seiten.
 • Ancient egyptian gods.
 • F calprotectin tolkning.
 • Råd.och rön sous vide.
 • Missade ettans bingo.
 • Fabrikör ikea säljes.
 • Cucurucu münchen maps.
 • Pojkband henry.
 • Harald nyborg nässjö.
 • Sebastian klussmann instagram.
 • Hyra bamse kostym.
 • Katt haltar efter vila.
 • Kinderaktivitäten linz.
 • Jeanette spårlöst.
 • Snöslunga går bara på choke.
 • Huawei p9 lite mini test.
 • Wohnung kaufen nauen.
 • Niceo konstantinopolitanska trosbekännelsen.
 • Himmelsäng 120.
 • Eget varumärke.
 • Flyg till martinique.
 • Lupin i mat.
 • Digital fotografering för nybörjare.
 • Motordriven antenn.
 • Hey sthlm priser.
 • Omron våg bf 511.
 • Jag vill ha en egen måne noter.
 • Fabrikör ikea säljes.
 • Julskinka spad soppa.
 • Anomaly baba.
 • Ed sheeran i see fire chords.
 • Mumbai population.
 • Wiki dollar bills.
 • Fornnordiska namn tjej.
 • Britax römer prisjakt.
 • Svensk kultur och tradition.
 • Veranstaltungen reichenbach.
 • Tsar alexander iii.
 • Swedish match butik.
 • Boda korttidsboende borås.